Linda Elin, Tayla, Renate, Even
Forutsetninger for vikingtiden

Hjemlige forutsetninger for vikingekspansjonen


På 700-tallet økte produksjonen av jern. Det er funnet smelteovner og slagghauger som viser at utvinningen av malm spredte seg, og at kvaliteten på jernet ble bedre. Flere bønder ble derfor i stand til å skaffe seg gode våpen og redskaper av jern. Det ble da lettere å rydde nye gårder, og folketallet økte.

Da vikingtiden startet fortsatte ryddingen av nye gårder. Mange av disse gårdene fikk navn som endte på – stad, ofte kombinert med rydningsmannens fornavn, som for eksempel Finnstad og Bjørnstad.

På slutten av 700-tallet var det mange vestlendinger som seilte vestover og slo seg ned på de tynt befolkede øyene Shetland og Orknøyene. Dette gjorde de trolig på grunn av at det var blitt mangel på god dyrkingsjord på Vestlandet. Også i flere andre bygder i Norden var den beste jorden tatt i bruk. Derfor var det mange flere som kunne tenke seg å dra til områder uten for Norden for å lete etter nytt jordbruksland.

På grunn av den kraftige økningen i jordbruksproduksjonen ble noen høvdinger rikere og mektigere enn andre. De holdt til opp de eldste og største gårdene, og noen av dem hersket over bønder fra flere bygder. På begynnelsen av 800-tallet var det minst tjue høvdingdømmer i de delene av Norden som i løpet av vikingtiden og middelalderen ble til Norge. Historikere har regnet ut at det kan ha levd ca. 70 000 nordmenn ved inngangen til vikingtiden, og at folketallet økte til ca. 170 000 frem til midten av 1000-tallet.


viking2.jpg



Det som skjedde i Norge når det ble forutsetninger var:


- Bedre tilgang på jern

- Bedre jordbruk

- Økt befolkning:

- nyryddig

- utvandring

- Andre næringer enn jordbruk: Handel, god skipsbyggingsteknikk

- Felles nordisk kultur

I landene som ble plyndert:

- Svake stater/ forsvar

- Indre stridigheter


Samfunnet:

- Religionen: var at de har personlige guder med menneskelige egenskaper.

- Næringsliv: Jordbruk, handel og plyndring

- Styresett: Høvdinger/ småkonger

Ytre forutsetninger for vikingferdene:

-Vikinger, det var mennesker fra Skandinavia som vi sier i dag. I jernalderen da deltok vikingene i plyndring, landnåm, militære ekspedisjoner og handelsvirksomhet langs kyst og elver vestover, sørover og Østover i Europa fra omkring året 800 og frem til slutten av 1000-tallet.

Fristende plyndringsmål og lensoppløsning: Bilde1.jpg

- Det var hovedårsak til at noen nordiske høvdinger begynte å dra på røvertokter til fremmede land, kan ha vært at de på handelsferder rundt nordsjøen oppdaget at forholdene lå godt til rette for sjørøveri og plyndring.

- Vikingene så ikke på kloster og kirker som hellige steder, også var det lett for de å få tak i sølv- og gullgjenstander fra kristendommens guds hus.


- Vikingene hadde hadde fordel av at flere europeiske riker var herjet av indre strid og oppløsning. Dette gjaldt særlig Frankrike, som ble alvorlig svekket etter at Karls den store dødde.


Oppsving i fjernhandelen:

- De første mindre handelsstedene i Skandinavia ble grunnlagt før 800-tallet, men med oppsvingen i handel i vikingtiden kom større handelssteder. Mange ble grunnlagt med kongelig myndighet, slik som for eksempel Hedeby og Bergen, ettersom de kongelige hadde interesse av å innbringe skatt fra handelen.

- Handelen var intensiv gjennom hele vikingtiden og ved slutten av 900-tallet hadde den spredt seg fra Island til det Kaspiske hav. Handelsmennene i Skandinavia var ute etter sølv fra Østen. Dette ble byttet i varer som for eksempel pelsverk, honning, voks, våpen og slaver. Andre varer som ble importert til Skandinavia fra Østen var glassvarer, silke og metallarbeider

- I vikingtida ble det fart på fjernhandlene i Norden. Når vikingene skulle rundt med denne handelen, var det en fordel at alle fra norden snakket nesten samme språk og hadde felles religiøse og kulturell bakgrunn. Også kunne de tilby nordiske produkter som var etterspurt. Det var blant annet pelsverk, fjær og dun, jernbarrer, tømmer, tretjære, selskinn, tørrfisk, gryter og støpeformer av kleberstein, halvbein, bryner og rav.